Tekstiilipesur.com Rendileping

Üldtingimused

1.1. Käesolev leping (“Rendileping”) reguleerib tekstiilipesuri renditeenuse (“Teenuse”) osutamist kliendile (“Klient”) ja tekstiilipesur.com (“Blackmoon OÜ” edaspidi rendiettevõtte) vahel.

1.2. Rendileping jõustub alates Kliendi pesuri broneerimisest ja makse sooritamisest pangalingi kaudu.

1.3. Rendileping ei nõua Kliendi allkirja. Kliendi makse sooritamine kinnitab Kliendi nõusolekut Rendilepingu tingimustega.

Teenuse osutamine

2.1. Rendiettevõte pakub Kliendile tekstiilipesuri renditeenust vabade seadmete olemasolul vastavalt Kliendi poolt broneeritud aja- ja kuupäevadele.

2.2. Klient on kohustatud tekstiilipesuri tagastama kokkulepitud ajal ja kuupäeval.

2.3. Klient peab tagastama tekstiilipesuri puhtana ja samas seisukorras, nagu see oli rendiperioodi alguses.

Renditasu ja maksetingimused

3.1. Renditasu määratakse vastavalt Rendiettevõtte hinnakirjale, mis on avaldatud tekstiilipesur.com veebilehel.

3.2. Klient on kohustatud tasuma renditasu enne rendiperioodi algust.

3.3. Kõik maksetehingud peavad olema teostatud eurodes (EUR).

Kliendi kohustused

4.1. Klient on kohustatud kasutama tekstiilipesurit ainult ettenähtud otstarbel ja järgima tootja poolt ette nähtud kasutusjuhiseid. Juhised leiab “Kasulikku lugemist” alt.

4.2. Klient vastutab tekstiilipesuri eest rendiperioodi jooksul ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mis on põhjustatud tema süülisest käitumisest.

4.3. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama Rendiettevõtet kõigist tekstiilipesuri töös esinevatest probleemidest.

Rendiettevõtte õigused ja kohustused

5.1. Rendiettevõte tagab, et tekstiilipesur on töökorras ja puhas rendiperioodi alguses.

5.2. Rendiettevõte on kohustatud teavitama Klienti kõigist tekstiilipesuri kasutamisega seotud olulistest asjaoludest.

Lepingu lõpetamine

6.1. Rendileping lõpeb automaatselt rendiperioodi lõppedes.

6.2. Rendiettevõte võib Rendilepingu üles öelda, kui Klient ei täida oma kohustusi Rendilepingu täitmisel.

6.2. Rendiettevõte võib Rendilepingu üles öelda, kui Klient ei täida oma kohustusi Rendilepingu alusel või kasutab tekstiilipesurit ebaotstarbekalt või vastuolus kasutusjuhendiga.

6.3. Kui Rendileping lõpeb enne rendiperioodi lõppu Kliendi süül, on Rendiettevõttel õigus nõuda Kliendilt kogu renditasu ja tekkida võiva kahju hüvitamist.

Vastutus ja kahjude hüvitamine

7.1. Klient vastutab kogu kahju eest, mis on tekkinud tekstiilipesurile rendiperioodi jooksul, kui kahju on põhjustatud Kliendi süülisest käitumisest.

7.2. Klient on kohustatud hüvitama Rendiettevõttele kõik kahjud, mis on tekkinud seoses tekstiilipesuri vale kasutamise, kaotsimineku, varguse või muu süülise tegevusega.

7.3. Rendiettevõte ei vastuta Kliendi poolt tekstiilipesuri kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest, kui need on põhjustatud Kliendi süülisest käitumisest või kasutusjuhendi mittejärgimisest.

Muud tingimused

8.1. Kõik Rendilepingu muudatused ja täiendused peavad olema kirjalikult fikseeritud ja mõlema poole poolt aktsepteeritud.

8.2. Käesolevale Rendilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.3. Kõik Rendilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui poolte vahel ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.

Leppetrahv seadme tagastamise hilinemise korral

9.1. Kui Klient ei tagasta tekstiilipesurit Rendilepingus kokkulepitud ajaks ja ületab tagastuskellaaja rohkem kui 1 tunni, rakendatakse leppetrahvi summas 20€ päeva kohta.

9.2. Leppetrahvi kohaldamine ei vabasta Klienti kohustusest tagastada tekstiilipesur Rendiettevõttele.

9.3. Kui Klient ei saa tekstiilipesurit õigeaegselt tagastada, on ta kohustatud sellest Rendiettevõtet viivitamatult teavitama ning leppima kokku uue tagastamise aja.

Käesoleva Rendilepingu tingimustega nõustumine toimub Kliendi poolt makse sooritamisel pangalingi kaudu.